Rollpersonen

Skapelsepoäng

Varje rollperson börjar med ett antal Skapelsepoäng (SP) som ska placeras på olika färdigheter, egenskaper, förmågor, rikedom etc. Dessa skapelsepoäng kan man även bygga på olika sätt. Antal skapelsepoäng är vid framslagning 30 SP, modifieras med ålder enligt förljande formel:
(Ålder-30)/2

Dvs en 50 årig man har 30 + (50-20)/2 skapelsepoäng = 45 SP.

Social Klass

Den sociala klassen visar rollpersonens uppväxtmiljö, och vilka arketyper som är tillgängliga genom det sociala arvet. Man kan även köpa sig en klass med SP, eller byta ner sig och på så sätt tjäna SP till framslagningen.

T100
01-20 Löskefolk (0 SP)

21-60 Underklass (2 SP)
61-73 Bönder (3 SP)
74-89 Medelklass/Borgare (5 SP)
90-96 Överklass/Högborgare (8 SP)
97-99 Adlig (15 SP)
00 Högadlig (25 SP)

Ex) Spelaren slår 18 och får klassen Löskefolk. Det var inte vad han tänkt spela, utan bestämmer sig för att köpa upp sig till Borgare så att han kan bli affärsman. Det kostar mellanskillnaden, dvs 4 Skapelsepoäng (SP).
Ex2) Spelaren slår 98 och blir adlig. Men byter ner sig till underklass eftersom han tänkt spela gatumusikant. Han tjänar således mellanskillnaden på 8 SP som han kan placera på annat.

Löskefolk: Hit hör fattighjon, lösdrivare och vanlottade sm varken har hem eller arbete utan lever på allmosor eller rester från andra. Inte ovanligt att de kriminaliserades genom lösdriveri, och tvångsrekryteras till arméer.
Underklass: Den stora massa av fattiga människor som sliter för andra i sitt armodes svett 16 timmar om dagen. Hit hör alla sorters diversearbeten, pigor, betjänter, kökspersonal, drängar, dödgrävare, likbärare, sophämtare etc. Även torpare (som hyr sin stuga) räknas hit.
Bönder: Personer som lever på landsbygden och äger sin egen gård, eller arrenderar en bondgård av någon markägare. Har ofta stora familjer och har även underklass som arbetar åt dem (drängar, pigor etc). Inte rika, men relativt fria.

Medelklass/Borgare: Borgare var ursprungligen personer med burskap, det vill säga som hade rätt att bedriva näringsverksamhet, hantverk och handel i staden eller byn som de var verksamma i. Ordet borgare kommer av det tyska ordet Bürger, “borginvånare”. Den kvinnliga motsvarigheten till borgare är borgerska. Borgare kan vara fattiga fiskare med egen båt, skomakare eller rika affärsmän; det är inte en fråga om framgång eller status utan om verksamhetsform. Man behöver tillstånd för att bedriva näringsverksamhet, oavsett typ. (Inte förrän på 1800-talet infördes näringsfrihet i Sverige).
Överklass/Högborgare: Grupper i samhället som nått hög status och stor rikedom utan att för den skull vara adliga. Hit hör rika borgare (bankägare, manufakturägare, affärsmän), höga administratörer och ministrar inom förvaltningen, höga icke-adliga officerare, präster och biskopar utan adlig bakgrund och andra framgångsrika familjer. Nyttjar mängder med tjänare ur underklassen.
Adliga: Tillhör någon av de adliga familjerna ur olika grader. Allt från de enklaste seignorer till markiser och grevar. Adelståndet öppnar dörrar som annars är stängda, men är inte någon garanti att vara förmögen eller bo särskilt fint.
Adelns skyldighet att ställa upp med trupper försvann successivt när stater började skapa egna arméer. Med de ekonomiska förändringarna under renässansen och framväxten av rika handelsmän och borgare förändrades adelns inflytande ytterligare, vilket fortsatte och förstärktes av den industriella revolutionen. Under 1600-talet blev det alltmer vanligt att stater med ekonomiska problem sålde adelstitlar. För köparna var detta en investering då adeln hade ensamrätt på många yrken inom militären och byråkratin. Det förekom även att framstående vetenskapsmän, upptäcktsresande och handelsmän adlades.Särskilt officersyrket medförde historiskt en företrädesställning för adelskapet, men också läkaryrket, biskopsyrket och domaryrket. En adelsman skulle inte enbart vara en duglig militär, han skulle vara ett föredömligt exempel i de intellektuella kretsarna. Stora krav ställdes på adelsmannens läshuvud och insikt i de fria konsterna. Man skulle gärna ha kunskaper i latin och några av de större europeiska språken. Man förväntades vara insatt i allmän juridik, musik, matematik och astronomi. Även kunskaper i klassisk historia värderades högt. Ungdomen kunde skickas iväg för att besöka de platser som omnämndes i historieböckerna, så kallad grand tour eller peregrination. En adelsman skulle även kunna tala offentligt och formulera sig i skrift. Adliga personer ansågs ha ett större moraliskt ansvar än resten av befolkningen. Den franska termen noblesse oblige betyder adelskap förpliktigar. Adelns maktintressen har alltid kommit på kant med monarkin, som eftersträvat envälde.
Högadel: Tillhör en familj bland de högsta adelsgrupperna. Kan vara marsalker, markiser, hertigar. Kan även på något sätt vara släkt med den kungliga familjen. Det kungliga släktträdet är stort, så innebär inte att man måste tillhöra absoluta innersta kretsen. Någon hertigs systerson räcker för att tillhöra högadeln.

Bakgrund

Beskriv rollpersonens bakgrund i korta drag. En helt valfri färdighet blir tillgängliga för RP:n med FV 20 om den passar in i bakgrunden. SL kan, efter att ha läst bakgrundshistorien, ge ytterligare en färdighet till FV 20.

Personlighet

Beskriv RP:ns personliga karaktärsdrag. Detta är hur RP:n ska rollspelas. Efter äventyret delar SL ut Erfarenhetspoäng efter gott rollspelande.

Övertygelse & Livsmål

Beskriv RP:ns mål, drömmar och trosuppfattningar mm. Detta är vad som driver din RP – bortsett från kampen eller fascinationen för det okända. Efter äventyret delar SL ut Erfarenhetspoäng efter gott rollspelande.

Utseende och fysiska egenheter

Beskriv RP:ns utseende, ev. odör eller groteskheter. Kläder köps och beskrivs under eget kapitel.

Vänner, Fiender, Familj

Beskriv din RP:s sociala relationer.

Rykte

Ett värde som anger hur pass känd och aktad personen är. Man kan få rykte genom olika situationer eller händelser som kommer till allmän kännedom. Ryktet kan sänkas eller höjas under spelets gång. Det kan även bli negativt, och kallas då för vanrykte. Särkilda händelser som gett Rykte noteras på rollpersonen. Speltekniskt så slår man T100 mot Rykte% eller Vanrykte% för att se om en person känner till rollpersonen, och i så fall aktningsfullt eller föraktningsfullt.

Annan stad -10%
Annan social klass -15%
Annan kultur -50%

Mental Hälsa

Ett värde 0-100 som betecknar en rollpersons mentala hälsotillstånd (MH). Visar om personen är oförstörd, avtrubbad, traumatiserad, mentalt störd etc. Dålig mental hälsa kan ge oanande konskvenser vid stressade situationer eller i spelets gång. Den mentala hälsan ändras genom äventyrens gång. För varje års vila får man tillbaka T4 MH.

Start = 99

Viljeslag

Vid vissa situationer måste rollpersonen slå viljeslag för att uträtta något extraordinärt eller för att kasta av sig skräck eller rädsla. RP:ns mentala hälsa påverkar negativt

T100 under (PSY x 5) – 100 + Mental hälsa
Ex)
PSY 11, Mental Hälsa 75 = 11×5 – 100 + 75 = 55 – 25 = 30

Ödespoäng

“Du formar ditt eget öde”. Turpoäng som kan spenderas för att slå om ett tärningsslag, eller råka ut för en turlig händelse. Spenderas av RP:n i de situationer han tycker det behövs. Kan undantagsvis spenderas av SL i situationer som RP:n inte känner till och kan agera i. Tilldelas under spel vid perfekta slag samt vid besegrad varelse från det okända.
Man börjar spelet med 0 ödespoäng.
Slå om eget tärningsslag: 1 Ödespoäng
Slå om annans tärningsslag riktat mot sig själv: 3 Ödespoäng

Prestige

En slags “hjältepoäng”, poäng som kan användas för att i förväg förbättra chanser, skador etc. Måste annonseras i förväg innan tärning slås. Kan även investeras i karriär.
Poäng som RP:n spenderar på eget initiativ för att bättra på tärningsslag, t.ex CL, skada etc. Fås eller förloras under spelets gång, t.ex efter vunnen/förlorad duell, bryta mot livsmål, social strid etc.

Man börjar spelet med 0 Prestige.

Karma

Poäng som medföljer spelaren då denne slår fram en ny rollperson i spelet. Utfört handlingar som är extraordinära, eller som verkligen uppfyller rollpersonens mål/drömmar. Varje karma ger 5 ERP till nästa RP. Man börjar spelet med 0 Karma.

Rollpersonen

G The Beginning Maddji